Vés al contingut

Manifest Sol Solet

Juliol 23, 2012

A continuació compartim el manifest redactat i defensat al darrer Ple de juliol per part dels pares i mares usuari/ès de l’escola bressol.

MANIFEST EN CONTRA DEL PROCEDIMENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL SOLSOLET

Pel que fa al procés que actualment ens ocupa (o millor dit preocupa), el procediment per a la contractació de la gestió del servei d’escola bressol municipal Sol Solet, volem manifestar el nostre desacord en diversos aspectes:

1- La no acceptació de l’ensenyament en l’etapa de 0 a 3 anys com a prioritària per part de l’Ajuntament i per tant la decisió d’externalitzar aquesta tasca a una empresa externa en comptes d’organitzar un equip de gestió i docent amb personal propi de l’Ajuntament.

2. El període de contractació és únicament d’un any (prorrogable a un altre any), fet que no garanteix una continuïtat de les persones de referència per a l’educació dels nostres infants, en una etapa, dels 0 als 3 anys, en la qual aquesta referència és extremadament important.

3. No s’esmenta l’obligatorietat de subrogar al personal que actualment està portant a terme aquesta tasca, fent encara més difícil la continuïtat esmentada al punt anterior.

4. El 48,57% dels criteris d’adjudicació són subjectius i depenen del criteri d’una única persona.

5. Mal ús, reiterat, dels sistemes de control de la qualitat: es valora la certificació i no el sistema en sí, que a més, es puntua més d’una vegada. Això pot suposar una discriminació per a les empreses més petites que no poden assumir el cost de posseir aquest tipus de certificats.

6. Per últim, donat que l’adjudicació ha estat determinada per les “promeses” de l’empresa guanyadora, exigim un seguiment exhaustiu durant l’execució del contracte i el compliment de cadascuna d’elles.

A continuació es desenvolupen amb detall els aspectes mencionats:

1. En primer lloc, considerem que l’educació en les primeres fases de la infància dels nostres fills/es (futurs ciutadans), que tots els estudis coincideixen a qualificar com a determinant per al desenvolupament de la persona, mereix tota l’atenció i per tant rebutgem el fet que es deixi en mans d’una empresa externa, no municipal, tant la gestió com la contractació de l’equip docent. No oblidem que l’objectiu d’una empresa privada acostuma a ser l’obtenció de beneficis econòmics (l’estudi econòmic annexat al mateix plec preveu un “benefici industrial del 6%)
Per tant, ens agradaria que l’Ajuntament assumís la gestió de les escoles bressol municipals públiques i que contractés personal laboral municipal per a gestionar els recursos públics i educar els nostres infants

2. En segon lloc, no creiem que el temps òptim per gestionar una escola bressol sigui d’un any! Això podria significar que cada curs canviessin les persones de referència dels nostres infants, justament en una edat en què la confiança en determinats adults és clau pel desenvolupament dels nens i nenes!!

3. El tercer punt, que està en relació amb l’anterior, fa referència al fet que no s’obliga a l’empresa guanyadora del concurs a subrogar l’equip docent que actualment està treballant a l’escola. I per tant no es garanteix el manteniment de les persones referents que es mencionen a l’apartat anterior.

4. Pel que fa als criteris d’adjudicació de les bases del concurs publicades, la primera crítica és que 34 dels 70 punts (és a dir, el 48,57% del total) corresponen al que s’anomenen criteris que depenen d’un judici de valor, és a dir, subjectius. En aquest cas, la repartició d’aquests punts s’ha realitzat d’acord a un informe signat per la tècnica d’educació. És a dir, que l’adjudicació del 48,57% dels punts depèn del criteri d’una única persona. No estem posant en dubte la capacitat tècnica d’aquesta persona, ans al contrari, sinó posant de manifest que es tracta d’un procediment poc rigorós i gens transparent. Són gairebé la meitat dels punts possibles! I enlloc no s’estableix un mínim de continguts o documentació a aportar per poder qualificar cadascun dels aspectes a valorar. Per què en l’informe tècnic algunes valoracions són “excel·lent”, “manca de concreció”, “correcte”, “poc desenvolupat”,… si no s’estableixen uns mínims per a cada punt? Com és possible fer aquesta valoració objectivament?

5. Voldríem fer una menció específica al que els plecs del concurs anomenen “control de la qualitat”. Apareix en diversos dels criteris d’adjudicació i creiem que se n’ha fet un ús indegut.
– En primer lloc, l’apartat  a.2, valora directament la possessió d’un “Certificat de control de qualitat”. D’acord amb la normativa relativa a la contractació pública considerem incorrecte, tot i que sigui una pràctica molt estesa, valorar únicament la certificació. Creiem que:
En cas de considerar el control de la qualitat d’una escola bressol un tema realment transcendental, la possessió d’un certificat de control de qualitat és un tema referent a l’empresa i no al servei que es donarà, per tant, hauria de ser un requisit de la solvència tècnica i no un criteri de valoració a puntuar.
En cas de voler valorar algun aspecte sobre el control de la qualitat, s’haurien de mencionar explícitament els temes a valorar, i no únicament la possessió d’un certificat o no. El certificat seria únicament una forma d’acreditació (com també s’haurien d’acceptar altres formes equivalents d’acreditació). A més, les condicions d’execució haurien de fer esment a les necessitats de control de la qualitat que precisa el servei (cosa que no s’aprecia en aquest plec) i que justificaria la necessitat de valorar el control de la qualitat.
A més, la redacció concreta d’aquest apartat a.2 resulta confusa i sembla referir-se únicament als certificats ISO, quan no és permès cenyir-se a una única forma d’acreditació si aquesta és voluntària. El redactat hauria de deixar clar que s’accepten altres sistemes de control de qualitat.
I per últim, donat que s’ha atorgat punts per la possessió d’un certificat de control de qualitat, caldria assegurar que l’abast d’aquest certificat és el servei de gestió d’escoles bressol i no d’altres serveis que pugui tenir certificats l’empresa (com el servei de neteja o altres serveis educatius).
– Addicionalment, l’informe tècnic de la valoració del sobre C deixa clar que el fet de posseir un certificat ISO ha suposat l’obtenció de punts en més d’un criteri de valoració, i per tant, es podria considerar que els criteris s’han superposat i s’han atorgat punts pel mateix fet 3 vegades. En concret, pels següents criteris d’adjudicació: a.2. Certificacions de control de qualitat;  b.4. Sistemes de control de la gestió econòmica, pedagògica i administrativa (indicadors, propostes de millora, periodicitat…) i b.4. (en realitat b.7) Sistemes de garantia de la qualitat del servei. En tots ells la possessió d’un sistema de control de qualitat ha suposat l’atorgació de la majoria dels punts.
– Per últim, considerem que el fet de valorar (o sobrevalorar) la certificació d’un control de qualitat podria beneficiar a les grans empreses, ja que aquests processos sovint suposen un cost massa elevat que les petites empreses no poden suportar.

6. La majoria d’aquests 34 punts fan referència a les accions que l’empresa adjudicatària realitzarà un cop gestioni l’escola bressol municipal. És evident que és molt més fàcil redactar un bon projecte educatiu, una perfecta adaptació a persones nouvingudes o una coordinació fantàstica amb les famílies que no pas portar-ho a terme. En aquest sentit, donat que l’adjudicació de l’empresa guanyadora s’ha basat en el que aquesta ha promès fer en la seva memòria, exigim un seguiment exhaustiu i periòdic de totes les tasques que aquesta menciona i que s’han valorat, i que per tant l’han portat a guanyar el concurs, i assegurar que les duen a terme d’acord amb la seva proposta.

Tots els documents esmentats són públics i es poden consultar a la web: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=4749749&idCap=1791213&

No comments yet

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: