Vés al contingut

Ordre del dia “indignat” del Ple de setembre

Setembre 17, 2012

De nou es publica tard l’ordre del dia del Ple municipal al web consistorial però agraïm la ràpida resposta dels regidors de diversos grups que ens han facilitat les mocions i d’altres informacions al respecte. Continuem fent feina per aconseguir la transparència que els ciutadans de la vila ens mereixem a cada decisió que ens afecta.

Alcaldia
1) Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari del 19 de juliol de 2012 i del Ple extraordinari i urgent del 31 de juliol de 2012.

2) Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

3) Donar compte dels decrets d’Alcaldia.

4) Donar compte de les persones assistents a la sessió.

Serveis Centrals
5) Rectificació de l’inventari del patrimoni municipal de l’any 2011.

“Atès l’expedient que s’instrueix per a la rectificació anual de l’inventari de béns que reflecteix les altes i baixes produïdes durat l’exercici econòmic de 2011.

Atès que la corporació està obligada a practicar l’esmentada rectificació per tal de recollir i valorar, dins del període indicat, els béns i drets que permetin conèixer l’estat actual i real del seu patrimoni.

Vist l’article 222 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, municipal i de règim local, els art. 102,103, 105 i concordants del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, així com informe emès per la secretaria de la corporació, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:

1.- Aprovar la rectificació de l’inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament, referida a 31 de desembre de 2011, i queda fitxat el patrimoni net en 30.980.369,04 Euros, en incorporar-se les altes que s’han produït durant l’exercici econòmic de l’any passat i deduïdes les baixes.

2.- Remetre una còpia de la rectificació de l’inventari anteriorment aprovada, autoritzada per la secretaria de la corporació, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.”

Recursos Humans
6) Reduccions de les retribucions i les indemnitzacions dels regidors i regidores, desembre 2012.

“Vist que el Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat (BOE 14.07.2012), en el seu article 2, estableix que el personal del sector públic definit a l’article 22.Ú de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat, veurà reduida les seves retribucions en les quanties que correspongui percebre en el mes de desembre com a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents de l’esmentat mes. En el punt 2 de l’esmentat article 2, estableix les mesures que calen adoptar per fer efectiva la supressió d’aquesta paga extraordinària, tant respecte al personal funcionari com laboral .

Vist que l’article 22.1 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat (BOE 30.06.2012), disposa que a efectes d’allò establert en aquest article 22, constitueix el sector públic, entre d’altres, les Corporacions locals i organismes que en depenen d’aquestes, les societats mercantils públiques i les entitats públiques empresarials i la resta dels organismes públics i ens del sector públic local.

Vist que la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 prevista en el Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, no afecta als càrrecs públics electes ni al personal eventual o de confiança.

Atesa la situació econòmica actual d’austeritat i com a testimoni de recolzament i solidaritat amb els empleats públics del nostre sector públic local, és convenient que l’Alcalde, els càrrecs electes i el personal eventual o de confiança d’aquesta

Núm. PLE2012/12

 1

Corporació municipal, assumeixin igualment en les seves retribucions legalment reconegudes la minoració establerta per als empleats públics en l’esmentat Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol.

Atesa la voluntarietat de l’acte, donat que el Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, no estableix aquesta minoració, i per tant, tampoc la finalitat a la qual ha d’anar destinada.

Per tot l’anterior es PROPOSA al Ple l’adopció del següents

ACORDS:

Primer.- Suprimir la totalitat de la paga extraordinària corresponent al mes de desembre de 2012, de l’Alcalde, dels regidors amb dedicació i del personal eventual o de confiança de l’Ajuntament del Masnou o una catorzeava part de les percepcions anuals, en el cas que no es percebi la paga extraordinària sencera.

Segon.- Rebaixar proporcionalment les indemnitzacions a aquells regidors municipals que percebin indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats, per tal que finalment aquesta minoració representi una catorzeava part de l’import anual per aquest concepte.

Tercer.- Atesa la voluntarietat de l’acte, destinar la totalitat de l’import corresponent a les supressions i reduccions previstes als apartats anteriors, a despeses relacionades amb ajusts, subvencions i altres projectes relatius a les regidories de Benestar Social, Ensenyament, Igualtat i Solidaritat i Cooperació.

Quart.- Instar al govern municipal a presentar, al Ple corresponent al proper mes d’octubre, una proposta de modificació de crèdits corresponent al pressupost del 2012 que doni compliment al contingut de l’acord anterior.

Cinquè.- Notificar aquest acord als interessats.”

Promoció Econòmica
7) Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.

“Vist que, en data 22 de març de 2001, la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme van formalitzar un conveni que regulava l’adhesió i les condicions d’integració de la Diputació de Barcelona com a membre de ple dret d’aquest ens, i mitjançant el qual el Consorci es comprometia a modificar el contingut dels Estatuts per incorporar-hi la presència de la Diputació, com a ens instrumental per afavorir el desenvolupament territorial turístic de la província, i per tal de contribuir al creixement econòmic i al desenvolupament turístic del territori corresponent d’una manera sostenible amb els recursos naturals i els valors socioculturals.

Mitjançant una comunicació del gerent del Servei de Turisme de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Diputació de Barcelona, se’ns ha fet saber que, passats més de deu anys de la implantació del model i com a conseqüència de la consolidació dels consorcis com a interlocutors de turisme al territori i amb el sector empresarial comarcal, la Diputació de Barcelona se n’ha replantejat el paper per tal d’establir un nou model de relació.

Vist que, el 22 de desembre de 2011 el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar un dictamen de formulació de preavís de separació del Consorci de Promoció Turística

2

Costa del Maresme amb la voluntat d’establir un nou marc de relació basat en la concertació d’objectius i accions per dur a terme els projectes acordats i les aportacions econòmiques que cal que realitzin la Diputació i del Consorci.

Vist que, amb aquests antecedents, la Junta General del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, a la sessió de 13 de juny de 2012, ha acceptat la separació de la Diputació de Barcelona i ha aprovat inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci, concretament els articles 17 i 18, per adaptar-los a la no- condició de membre a la Diputació de Barcelona, així com l’article 3, per reflectir la composició actual de membres del Consorci.

En relació amb els aspectes procedimentals, cal tenir en compte que la modificació dels Estatuts del Consorci, segons preveu l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, requereix que l’acord de modificació adoptat per la Junta General sigui ratificat pels ens i les administracions que en formen part, acordada amb les mateixes finalitats que per a l’aprovació, de manera que els ens locals participants han de fer-ne una aprovació inicial i una altra de caràcter definitiu, posterior aquesta darrera al sotmetiment de l’expedient a informació pública pel període de 30 dies.

Vist que l’Ajuntament del Masnou està adherit al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, per acord del Ple ordinari, del 17 de juliol de 1997.

Vistos els articles 10 F), 18.2 i 14. b) dels Estatuts del Consorci i l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Ratificar inicialment l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, aprovat inicialment per acord de la Junta General del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme amb data 25 d’abril de 2012, que incorpora la supressió de la Diputació de Barcelona com a entitat membre, i modificació de les previsions sobre la seva representació en els òrgans col·legiats de govern, vicepresidències, etc, així com reflectir la composició actual de membres del Consorci, d’acord amb el text que s’incorpora com a annex al present acord.

SEGON. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat.

TERCER. Donar audiència, de manera simultània, als interessats i a les entitats que han exercit la iniciativa.

QUART. Considerar definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme pel cas que durant el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment.

CINQUÈ. Formular encàrrec al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme per tal que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, procedeixi a la publicació dels anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència als interessats, i procedeixi a la publicació íntegra del text de la modificació dels Estatuts, definitivament aprovada al Butlletí Oficial de la Província als efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

3

SISÈ. Donar trasllat de l’acord al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.”

Urbanisme
8) Aprovació definitiva del Pla especial d’assignació d’usos de l’equipament Casa del Marquès.

“Examinada la documentació que es tramita en relació a l’aprovació del Pla Especial d’assignació d’usos de l’equipament “Casa del Marquès”, redactada per l’Oficina Tècnica d’Urbanisme d’aquest Ajuntament.

Atès que l’esmentat Pla Especial va ser aprovat inicialment en data 17 de maig de 2012, i sotmès a informació pública pel termini d’un mes, amb la publicació d’anunci al BOP, diari “La Vanguardia”, web municipal i tauló d’anuncis municipal, no havent-se presentat cap escrit d’al·legacions.

Atès que es va sol·licitar informe a l’oficina de Suport al FEDER, al Departament d’Empresa i Ocupació i a la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura, com organismes afectats, i han informat favorablement tant la Direcció General de Turisme com el Departament de Cultura.

Vist l’informe favorable emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en data 12 de juliol de 2012, d’acord amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

En ús de les atribucions conferides a la Corporació Municipal, es proposa l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar definitivament el Pla Especial d’assignació d’usos de l’equipament “Casa del Marquès” promogut per aquest Ajuntament, a l’empara de l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

SEGON.- Publicar aquest acord, i les normes urbanístiques corresponents en el Butlletí Oficial de la Província.

TERCER.- Remetre còpia de la documentació tècnica i administrativa de la tramitació del Pla Especial d’assignació d’usos de l’equipament “Casa del Marquès” a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de conformitat amb el que preveu l’article 88 de l’esmentat Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.”

Hisenda
9) Aprovació del compte general de l’exercici del 2011.

“ATÈS que en data 19 de juliol de 2012, es va reunir la Comissió de finances actuant com a Comisió Especial de comptes d’aquest Ajuntament, corresponent a l’exercici de 2011, format pels documents establerts a l’article 209 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 39/88, de 28 de desembre, del text refós aprovat per RDL 2/2004, i d’acord amb les regles 97 a 104 de l’Ordre eha/. 4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la instrucció del model normal de comptabilitat (boe de 9 de desembre de 2004).

ATÈS que exposat al públic en forma i terminis establerts a l’article 212.3 del text refós aprovat per RDL 2/2004, de la Llei 39/88, de 28 de desembre, i havent-se publicat l’Edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 6 d’agost de 2012, sense que durant el termini d’exposició al públic s’hagi produït cap reclamació.

4

Es proposen els següents acords:

PRIMER.- Comptes Generals de l’exercici 2011, de conformitat amb el què estableix l’article 212.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, Llei 39/88, de 28 de desembre, aprovat per RDL 2/2004.

SEGON.- Trametre a la Sindicatura de Comptes l’expedient del Compte General, de conformitat amb el que prescriu l’article 212.5 de la normativa d’Hisenda bàsica local abans esmentada, en el termini més curt possible, per tal que realitzi la fiscalització externa de la Corporació.”

10) Control dels òrgans de Govern municipals

a) Contesta de l’Equip de Govern als suggeriments i preguntes de la sessió anterior.
b) Suggeriments i preguntes adreçats a l’Equip de Govern.

Mocions
11) Moció presentada pel Grup Municipal del GIM per demanar que es compleixin els terminis establerts legalment per donar resposta a totes les queixes i els suggeriments presentats per la ciutadania, fins i tot garantir la resposta en cas de silenci administratiu.

12) Moció presentada pels grups municipals del PSC-PM, ICV-EUiA, PP, GIM i de la regidora no adscrita per donar solució al conflicte amb els assumptes propis pendents de 2011 als funcionaris de la Policia Local.

No comments yet

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: