Vés al contingut

Ordre del dia “digne” del Ple de octubre 2012

Octubre 15, 2012

Continua la no transparència a l’hora de convocar els Plens municipals a El Masnou i continuem compartint aquí allò que es tractarà al proper Ple donada la incapacitat o falta de voluntat del govern a satisfer una demanda que es porta fent des de ja fa més d’un any. Govern dels millors us felicitem fills….

 

Alcaldia

1)  Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del Ple ordinari del 20 de setembre de 2012.

2)  Informacions i comunicacions de l’Alcaldia.

3)  Donar compte dels decrets d’Alcaldia.

4)  Donar compte de les persones assistents a la sessió.

Recursos Humans

5)  Sol·licitud de compatibilitat.

Vist que, en data 12 de juliol de 2012, el senyor Jesús Iglesias Díaz, funcionari de l’Ajuntament del Masnou, que desenvolupa el seu lloc de treball com a inspector de la Policia Local, ha sol·licitat que se li declari la compatibilitat per exercir d’advocat per compte propi.

Vist que el lloc de treball del senyor Iglesias és el Cap de la Unitat de la Policia Local i el responsable de l’organització i direcció dels serveis de la Policia Municipal i, per tant, amb facultat d’assignar personal als diferents serveis, a més de les funcions establertes a la Llei de forces i cossos de seguretat de l’Estat.

Atès que, com a inspector cap de la Policia Local, té una dedicació plena i total disponibilitat per a l’exercici de les funcions del seu lloc de treball fora de la jornada habitual de treball.

Vist que el règim d’incompatibilitats dels funcionaris públics es regula, amb caràcter bàsic i uniforme per al conjunt dels empleats públics, a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les administracions públiques, a l’empara del que disposa l’article 149.1.18 de la Constitució espanyola.

Vist que, per a l’exercici d’activitats en l’àmbit privat, la Llei 53/1984, de 26 de desembre, estableix la prohibició de l’exercici d’activitats que es relacionen directament amb les que desenvolupi el departament, l’organisme o l’entitat on estigui destinada la persona sol·licitant i, en tot cas, qualsevol que pogués comprometre la imparcialitat o la independència del personal de què es tracti, impedir o perjudicar el compliment estricte dels seus deures, o perjudicar els interessos generals.

Vist l’article 16.4 de la Llei 23/1984, el qual estableix que es podrà reconèixer compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades al personal que desenvolupi llocs de treball que comportin la percepció de complements específics, o algun concepte equiparable, sempre que la quantia no superi el 30% de la seva retribució bàsica, exclosos els conceptes que tinguin el seu origen en l’antiguitat.

Atès que la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic no té una norma específica que faci menció al règim d’incompatibilitats dels empleats públics, sinó que es limita a dir en l’exposició de motius que aquest Estatut manté en vigor el sistema d’incompatibilitats actual, que es fa necessari adequar-lo en part al nou règim jurídic establert en l’EBEP. Així, es limita a establir, a la disposició final 3a, un reforç sobre la total incompatibilitat del personal directiu. A més, s’inclou, en el personal subjecte a la Llei 53/1984, el personal al servei d’agències, així com de fundacions i consorcis.

Vist que la LO 2/1986, de 13 de març, de cossos i forces de seguretat, a la qual també estan sotmesos els policies locals, a l’article 6.7, diu que el fet de pertànyer a les forces i cossos de seguretat és causa d’incompatibilitat per al desenvolupament de qualsevol altra activitat pública o privada, excepte aquelles activitats exceptuades de la legislació sobre incompatibilitats.

Vist l’article 10, apartat quart, de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, que estableix, quant a la dedicació professional, que els policies locals han de portar a terme les seves funcions amb total dedicació, i que han d’intervenir sempre, en qualsevol moment i lloc, estiguin o no de servei, en defensa de la Llei i de la seguretat ciutadana.

Vist l’informe emès pel departament de Recursos Humans.
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels acords següents:

Primer. Desestimar la petició de reconeixement de compatibilitat al senyor Jesús Iglesias Díaz per a l’activitat privada per compte propi declarada el dia 12 de juliol de 2012 com a advocat.

Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada.

Benestar Social

6)  Aprovació del conveni de delegació del SAD amb el Consell Comarcal del Maresme.

Atès que la prestació del servei d’atenció domiciliària és d’obligat compliment d’acord amb la Llei de Serveis socials 12/2007 i el Contracte Programa signat entre l’Ajuntament del Masnou i el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i, per tant és necessari continuar prestant aquests serveis.

Atès que al Ple ordinari de data 21/07/2011 es va aprovar la delegació de la competència municipal relativa a la prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) al Consell Comarcal del Maresme, a partir de l’1 de novembre de 2011, i per un període d’un any renovable per períodes anuals.

Atès que l’equip tècnic del departament de Serveis Socials de l’Ajuntament ha fet una valoració positiva de la prestació del servei per part del Consell Comarcal del Maresme durant l’any 2011-2012 basada en el compliment de nivells òptims de qualitat i la bona coordinació entre totes dues administracions en benefici de la prestació del servei a la ciutadania.

Vist l’informe de la Cap de serveis socials de data 8 d’octubre de 2012, en el que es proposa que el Ple de l’Ajuntament aprovi la delegació de la competència municipal del servei d’atenció domiciliària (SAD) al Consell Comarcal del Maresme.

Atès que la delegació de competències proposada comporta la transferència de fons al Consell Comarcal, per al finançament del servei indicat entre el 1 de novembre i el 31 de desembre d’enguany, per un import màxim de 32.504,90 €. Per a la resta de vigència del conveni, tot l’any 2013, l’import màxim serà de 195.032,64 €.

En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels acords següents:

Primer. Aprovar el conveni de delegació de la competència municipal relativa a la prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència) al Consell Comarcal del Maresme, a partir de l’1 de novembre de 2012, i l’addenda econòmica que s’acompanya.

Segon. Facultar l’Alcalde perquè procedeixi a la signatura del conveni i per què realitzi qualsevol altre acte o tràmit per a l’efectivitat d’aquest acord.

Tercer. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Maresme.

Igualtat

7)  Aprovació del Protocol municipal per als casos de violència masclista.

Vista la necessitat de seguir oferint a la nostra vila estratègies per poder lluitar contra totes les manifestacions de violència masclista.

Vist que el protocol amb el que es treballa actualment es va aprovar 17 de juliol de 2008.

Vist que des de la seva aprovació s’han incorporat al mateix altres àrees municipals, i que aquestes participen activament en la seva comissió tècnica de seguiment.

Vist que des de la comissió del treball del protocol s’ha treballat activament en la revisió i actualització del document inicial i s’han consensuat les tasques a assumir i el funcionament dels diferents agents que hi ha implicats, així com el compromís de treballar per a la sensibilització, la prevenció, la informació i la intervenció en relació a les situacions de violència masclista del nostre municipi.

Vist que s’ha presentat el Protocol municipal per a casos de violència masclista del Masnou a la Comissió Informativa de Serveis a les Persones.

Vist l’informe que acompanya la proposta.

En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa, al Ple de la corporació, l’adopció dels següents acords:

Únic: Aprovar el protocol municipal per a casos de violència masclista del Masnou, que té com a objectiu principal establir les pautes d’actuació municipal a nivell de sensibilització, prevenció i intervenció en els casos de violència vers les dones, a més de reconèixer la necessitat d’oferir formació i reciclatge a professionals, mantenir canals oberts d’informació de recursos, i impulsar un observatori municipal de la violència de gènere.

Medi Ambient i Paisatge

8)  Aprovar la revisió de tarifes de la concessionària del servei municipal d’aigua potable del Masnou, SOREA (Societat Regional de Abastecimiento de Aguas, SA).

Vist que el Ple de la corporació, en la sessió del 26 d’octubre de 1972, va adjudicar el servei municipal d’abastament d’aigua potable a SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA, per un període de trenta anys. El contracte es va signar en data 4 de gener de 1973.

Vist que el Ple de la corporació, en la sessió del 21 de gener de 1999, va establir una ampliació del termini de concessió i va incloure determinades modificacions sobre les condicions inicials, de manera que el nou termini de finalització de la concessió és el 26 d’octubre del 2022.

Vist que la Junta de Govern Local, en la sessió del 26 de novembre de 2010, va aprovar la revisió de les tarifes actualment vigents, que implicaven un increment de la quota fixa del servei i de la conservació dels comptadors, i va deixar al mateix nivell del 2009 la part corresponent al preu de subministrament.

Atès que des d’aleshores s’han produït canvis, tant externs com interns, que afecten l’equilibri econòmic de la contracta.

Atès que a la clàusula 8.1. del contracte signat entre l’Ajuntament del Masnou i SOREA en data 4 de gener de 1973 s’estableix l’obligació per part de la corporació de mantenir en tot moment l’equilibri econòmic del servei mitjançant la tarifa adequada, revisant i aprovant en cada moment la que sigui suficient per assolir aquesta finalitat.

Vist que SOREA va presentar, en data 11 de juny de 2012 i amb número registre número 2012/5434, una memòria i un estudi econòmic per a la determinació de les tarifes del servei de subministrament d’aigua potable del Masnou (El Maresme).

Vist que, a partir de les converses mantingudes, SOREA va presentar, en data 1 d’agost de 2012 i amb número de registre 2012/6907, una proposta de tarifes modificades respecte a les proposades en data 11 juny, que s’ha valorat des de l’Àrea d’Hisenda.

Vist l’escrit rebut de la Comissió de Preus de Catalunya de la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya amb data 10 de setembre de 2012, en què es comunica que SOREA va presentar en data 30 de juliol de 2012 la proposta de tarifes esmentada.

Vist que, arran de l’increment del 70% de la tarifa de subministrament en alta aprovat el 25 de juliol de 2012 pel Consell d’Administració d’Aigües Ter Llobregat, SOREA presenta, en data 10 d’agost de 2012, dos escrits amb números de registre 2012/7077 i 2012/7078, amb una tercera proposta d’increment de tarifes, que s’ha valorat des de l’Àrea d’Hisenda, ja que l’increment aprovat per ATLL altera, de nou, l’equilibri financer de la contracta.

Vistos els informes emesos per la tècnica de Gestió Econòmica, per la cap de Serveis Socials i per la tècnica de Medi Ambient, respectivament, que indiquen que la revisió de les tarifes s’ajusta a la normativa vigent i a les condicions del contracte.

Vist que l’òrgan competent és el Ple, d’acord amb l’establert al Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimentals dels preus autoritzats i comunicats.

En ús de les atribucions conferides a la corporació municipal, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:

Primer. Donar conformitat a la sol·licitud presentada en data 1 d’agost de 2012 per l’empresa Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA (SOREA), en relació amb la revisió de tarifes vigents a l’actualitat relatives a la venda d’aigua i a la conservació dels comptadors, que queden fixades progressivament en els imports que s’especifiquen a continuació:

Tarifa entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre del 2012:

Quotes de servei:

• Ús domèstic:
o Finsa500l/dia:3,29€/mes o Finsa750l/dia:3,50€/mes o Mésde750l/dia:6,00€/mes o Tarifa social: 0 €/ mes

• Ús industrial i general: 7,50 €/ mes

Preu del subministrament:

 • Ús domèstic
  o Finsa9m3/ut.consum/mes:0,3043€/m3
  o De9a15m3/ut.consum/mes:0,4700€/m3
  o De15a18m3/ut.consum/mes:0,6491€/m3 o Excésde18m3/ut.consum/mes:1,2080€/m3
 • Ús industrial: 0,6932 €/m3
 • Ús general: 1,2145 €/m3

  Tarifa entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2013:

  Quotes de servei:

• Ús domèstic:
o Finsa500l/dia;4,12€/mes o Finsa750l/dia:4,50€/mes o Mésde750l/dia:6,96€/mes o Tarifa social: 0 €/mes

• Ús industrial i general: 7,50 €/mes

Preu del subministrament:

 • Ús domèstic
  o Finsa9m3/ut.consum/mes:0,3097€/m3
  o De9a15m3/ut.consum/mes:0,6496€/m3
  o De15a18m3/ut.consum/mes:0,7746€/m3 o Excésde18m3/ut.consum/mes:1,2080€/m3
 • Ús industrial: 0,6932 €/m3
 • Ús general: 1,2145 €/m3

  Tarifa entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2014:

  Quotes de servei:

• Ús domèstic:
o Finsa500l/dia:4,56€/mes o Finsa750l/dia:5,40€/mes o Mésde750l/dia:7,50€/mes o Tarifa social: 0 €/mes

• Ús industrial i general: 7,98 €/mes

Preu del subministrament:

 • Ús domèstic
  o Finsa9m3/ut.consum/mes:0,3150€/m3
  o De9a15m3/ut.consum/mes:0,6500€/m3
  o De15a18m3/ut.consum/mes:0,9000€/m3 o Excésde18m3/ut.consum/mes:1,2500€/m3
 • Ús industrial: 0,7450 €/m3
 • Ús general: 1,4000 €/m3

Aquests tarifes s’apliquen a partir de l’1 d’octubre d’enguany.

Segon. Aprovar la modificació de les tarifes pel servei d’aigua realitzat per SOREA en el moment que el preu de compra de l’aigua de l’ATLL s’incrementi un 70%, de manera que queda de la manera següent:

Tarifa entre que s’apliqui quan l’ATLL incrementi en un 70% el preu de compra de l’aigua i el 31 de desembre del 2012:

Quotes de servei:

• Ús domèstic:
o Finsa500l/dia:3,96€/mes o Finsa750l/dia:4,21€/mes o Mésde750l/dia:7,22€/mes o Tarifa social: 0 €/mes

• Ús industrial i general: 9,02 €/mes

Preu del subministrament:

 • Ús domèstic
  o Finsa9m3/ut.consum/mes:0,3665€/m3
  o De9a15m3/ut.consum/mes:0,5657€/m3
  o De15a18m3/ut.consum/mes:0,7810€/m3 o Excésde18m3/ut.consum/mes:1,4534€/m3
 • Ús industrial: 0,8340 €/m3
 • Ús general: 1,4612 €/m3

  Tarifa entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2013: Quotes de servei:

• Ús domèstic:
o Finsa500l/dia:4,91€/mes o Finsa750l/dia:5,50€/mes o Mésde750l/dia:8,50€/mes o Tarifa social: 0 €/mes

• Ús industrial i general: 9,08 €/mes

Preu del subministrament:

 • Ús domèstic
  o Finsa9m3/ut.consum/mes:0,3695€/m3
  o De9a15m3/ut.consum/mes:0,7936€/m3
  o De15a18m3/ut.consum/mes:0,9461€/m3 o Excésde18m3/ut.consum/mes:1,4635€/m3
 • Ús industrial: 0,8398 €/m3
 • Ús general: 1,4714 €/m3

Tarifa entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2014:

Quotes de servei:

• Ús domèstic:
o Finsa500l/dia:5,45€/mes o Finsa750l/dia:6,46€/mes o Mésde750l/dia:8,97€/mes o Tarifa social: 0 €/mes

• Ús industrial i general: 9,55 €/mes

Preu del subministrament:

 • Ús domèstic
  o Finsa9m3/ut.consum/mes:0,3773€/m3
  o De9a15m3/ut.consum/mes:0,7936€/m3
  o De15a18m3/ut.consum/mes:1,0780€/m3 o Excésde18m3/ut.consum/mes:1,4912€/m3
 • Ús industrial: 0,9342 €/m3
 • Ús general: 1,6769 €/m3

  Tercer. Notificar el contingut d’aquest Decret a la Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA (SOREA) i a la Comissió de Preus.

Hisenda

9)  Informe de morositat del segon trimestre de 2012.

El tresorer de la corporació ret compte de l’informe, el qual literalment diu:

“Informe del segon trimestre del 2012 sobre compliment de terminis de pagament d’obligacions pendents

De conformitat amb allò establert a l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, trimestralment s’haurà d’emetre un informe sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions, que inclourà necessàriament el nombre i la quantia global de les obligacions pendents amb incompliment de termini, per la qual cosa s’inclou l’annex següent:

Annex 1, amb els quadres i llistats sobre el compliment dels terminis, un resum del nombre i la quantia global de les obligacions pendents amb incompliment de termini, la relació de factures que consten al registre de factures des de fa més de tres mesos sense que hi hagi hagut reconeixement de l’obligació, així com la mateixa relació agrupada per estat de tramitació del segon trimestre de 2012.

Normativa aplicable:

– Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

– Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

– Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament pel que es regulen les obligacions de facturació i es modifica el reglament de l’impost sobre el valor afegit.”

Caldrà donar compte del present informe en el primer Ple municipal que es celebri.”

10)  Desestimació del recurs de reposició contra la convocatòria i els acords adoptats al Ple extraordinari i urgent de data 31 de juliol de 2012, interposat pel Grup Municipal d’ICV-EUiA.

Vist l’expedient relatiu a la convocatòria del Ple amb data 31 de juliol de 2012.

Vistos els antecedents, comissions informatives i sessions de Junta de Portaveus en què es va tractar l’assumpte objecte dels acords adoptats en la sessió plenària abans esmentada.

Vist el recurs de reposició interposat pel Grup Municipal d’ICV-EUiA contra la convocatòria i els acords presos en la sessió extraordinària i urgent amb data 31 de juliol de 2012, en el qual demana:

1.- Que es notifiquin els acords adoptats en el Ple de juliol als regidors del grup municipal d’ICV-EUiA.

2.- Que es declari la nul·litat dels acords adoptats en el Ple esmentat.

3.- Que s’anul·li o es deixi sense efecte el Ple de 31 de juliol i posteriorment es torni a convocar respectant la legalitat vigent.

Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria de l’Ajuntament en data 2 d’octubre de 2012, en el qual, a mode de conclusions, estableix:

“Primer.- De l’expedient es dedueix que la convocatòria i la documentació han estat conegudes pels regidors, fins i tot abans de la convocatòria de la Comissió Informativa d’Administració i Finances extraordinària i urgent celebrada el dia abans del Ple, segons es desprèn dels antecedents abans esmentats.

El Ple s’ha celebrat donant compliment a les previsions fetes amb molta antelació i no es dedueixen circumstàncies de convocatòria en perjudici dels regidors.

Segon.- No s’ha complert el termini de 24 hores en la convocatòria de la sessió de Ple extraordinària i urgent que determina l’article 36 del Reglament Orgànic Municipal que segueix la fórmula establerta en la legislació preconstitucional d’establir terminis per hores.

Tercer.- Sobre la transcendència d’aquest incompliment, a judici de Secretaria, podria ser considerada com una irregularitat no invalidant o bé, una causa d’anul·labilitat que donaria lloc a la possibilitat de convalidació d’acords. En cap cas, segons la doctrina jurisprudencial abans esmentada, un supòsit de nul·litat de ple dret.

Quart.- En cas que es considerés com un supòsit d’anul·labilitat, tenint en compte la importància de la inversió prevista, s’hauria d’adoptar acord de ratificar i convalidar en els seus propis termes i data el contingut íntegre dels acords adoptats en el Ple extraordinari i urgent de 31 de juliol.

Cinquè.- Tant si es considera una irregularitat no invalidant com si es determina que és un supòsit d’anul·labilitat, procediria la desestimació del recurs, tenint en compte que planteja una nul·litat radical.

Sisè.- Sobre la sol·licitud de notificació dels acords, els senyors regidors, com membres de la Corporació, tenen accés a l’expedient i reben les actes dels Plens. De fet, els senyors regidors han presentat un recurs, han rebut l’acta de 31 de juliol, i han votat en contra de la seva aprovació.”

Atesos els fonaments jurídics i la jurisprudència citada en l’informe abans esmentat, el qual es considera com a motivació i justificació de la present proposta d’acord.

En virtut del que estableix l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer. Desestimar el recurs interposat en data 24 de setembre de 2012 pel Grup Municipal d’ ICV-EUiA contra la convocatòria i els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament del Masnou amb data 31 de juliol de 2012, d’acord amb els antecedents i l’informe de Secretaria obrant a l’expedient.

Segon. Notificar aquest acord als interessats.

11)  Ratificació i convalidació dels acords adoptats en la sessió plenària extraordinària i urgent celebrada el dia 31 de juliol de 2012.

Vist l’expedient relatiu a la convocatòria i assumptes inclosos a l’ordre del dia del Ple celebrat amb data 31 de juliol de 2012, prèviament dictaminats favorablement a la Comissió Informativa d’Administració i Finances.

Vist el recurs de reposició interposat amb data 24 de setembre pel Grup Municipal d’ICV-EUiA contra la convocatòria i els acords presos en la sessió extraordinària i urgent amb data 31 de juliol de 2012.

Vist l’ informe de Secretaria General amb data 2 d’octubre de 2012, en el qual es conclou:

“Primer.- De l’expedient es dedueix que la convocatòria i la documentació han estat conegudes pels regidors, fins i tot abans de la convocatòria de la Comissió Informativa d’Administració i Finances extraordinària i urgent celebrada el dia abans del Ple, segons es desprèn dels antecedents abans esmentats.

El Ple s’ha celebrat donant compliment a les previsions fetes amb molta antelació i no es dedueixen circumstàncies de convocatòria en perjudici dels regidors.

Segon.- No s’ha complert el termini de 24 hores en la convocatòria de la sessió de Ple extraordinària i urgent que determina l’article 36 del Reglament Orgànic Municipal que segueix la fórmula establerta en la legislació preconstitucional d’establir terminis per hores.

Tercer.- Sobre la transcendència d’aquest incompliment, a judici de Secretaria, podria ser considerada com una irregularitat no invalidant o bé, una causa d’anul·labilitat que donaria lloc a la possibilitat de convalidació d’acords. En cap cas, segons la doctrina jurisprudencial abans esmentada, un supòsit de nul·litat de ple dret.

Quart.- En cas que es considerés com un supòsit d’anul·labilitat, tenint en compte la importància de la inversió prevista, s’hauria d’adoptar acord de ratificar i convalidar en els seus propis termes i data el contingut íntegre dels acords adoptats en el Ple extraordinari i urgent de 31 de juliol.

Cinquè.- Tant si es considera una irregularitat no invalidant com si es determina que és un supòsit d’anul·labilitat, procediria la desestimació del recurs, tenint en compte que planteja una nul·litat radical.

Sisè.- Sobre la sol·licitud de notificació dels acords, els senyors regidors, com membres de la Corporació, tenen accés a l’expedient i reben les actes dels Plens. De fet, els senyors regidors han presentat un recurs, han rebut l’acta de 31 de juliol, i han votat en contra de la seva aprovació.”

Vist, en particular, el que s’estableix en la conclusió quarta d’aquest informe, i de conformitat amb el mateix, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer.- Convalidar i ratificar en els seus propis termes i data, i en el seu contingut íntegre, els acords adoptats al Ple extraordinari i urgent amb data 31 de juliol de 2012; acords que es van adoptar amb el tenor literal següent:

“Vist el conveni de data 18 de maig de 2012, signat entre aquest ajuntament i el Consell Català de l’Esport, pel qual es concedeix a l’Ajuntament del Masnou una subvenció de 2.396.523,00€ per a la construcció d’un pavelló de patinatge.

Vist que aquesta actuació es finançarà mitjançant una línia de crèdit de l’ICF per import de 1.300.000€.

Vista la necessitat de tramitar un expedient de modificació pressupostària per suplement de crèdit, per tal d’encabir l’operació en el pressupost vigent.

Atès que en l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la possibilitat de dur a terme expedients de modificació per suplement de crèdit.

Vist que l’Art.52.2 f) i114.1del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que l’aprovació de la modificació del pressupost és competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple

Atès que la normativa sobre estabilitat pressupostària i la reguladora de les Hisendes Locals estableix la necessitat de sol·licitar l’autorització de la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya per a la subscripció de l’operació,

En virtut de tot el que s’ha exposat, el Ple de la Corporació adoptà els acords següents:

PRIMER: Acceptar la subvenció de 2.396.523,00€ que concedeix el Consell Català de l’Esport a l’Ajuntament del Masnou per a la construcció del “Pavelló de Patinatge”.

SEGON: Aprovar el pla de sanejament financer 2012-2015 incorporat a l’expedient.

TERCER: Aprovar la formalització d’un préstec d’1.300.000€ amb l’ICF destinat al finançament de l’actuació “Pavelló de patinatge”, amb la garantia del Consell Català de l’Esport segons conveni signat el 18 de maig de 2012.

QUART: Sol·licitar l’autorització per a la contractació de l’operació a la Direcció General de Política Financera del Departament d’Economia i Innovació de la Generalitat de Catalunya.

CINQUÈ.-Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2012 per suplement de crèdit número 10/2012, dins el Pressupost, el qual a nivell de capítols és el següent:

SUPLEMENT DE CRÈDIT NUM 10/2012
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 1.300.000
Les anteriors despeses es financen a partir de la següent font de finançament: CAPÍTOL 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 1.300.000

SISÈ.- Exposar l’acord de la modificació anterior pel termini de quinze dies a la Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers d’anuncis de la corporació a l’efecte d’examen i possibles reclamacions dels interessats. Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi presenten reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.”

SETÈ.- Facultar a l’alcalde per tal que pugui signar els corresponents documents públics i privats que siguin necessaris per tal de dur a terme els acords anteriors aprovats.”

S’adopta votar la proposta punt per punt.
Seguidament, el president la sotmet a votació amb el resultat següent:

Primer punt: 15 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, GIM i regidora no adscrita) i 2 vots d’abstenció (PP).

Segon punt: 9 vots a favor (CiU i ERC-AM), 5 vots en contra (PSC-PM i regidora no adscrita), i 3 abstencions (PP i GIM).

Tercer punt: 15 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, GIM i regidora no adscrita) i 2 vots d’abstenció (PP).

Quart punt: 10 vots a favor (CiU, ERC-AM i GIM), 4 vots en contra (PSC-PM), i 3 abstencions (PP i regidora no adscrita).

Cinquè punt: 15 vots a favor (CiU, ERC-AM, PSC-PM, GIM i regidora no adscrita) i 2 vots d’abstenció (PP).

Sisè punt: 17 vots a favor dels grups municipals (CiU, ERC-AM, PSC-PM, PP, GIM i regidora no adscrita).

Setè punt: 17 vots a favor dels grups municipals (CiU, ERC-AM, PSC-PM, PP, GIM i regidora no adscrita).”

Segon.- Notificar el present acord a les entitats públiques interessades.

12)  Expedient de modificació del pressupost número 13/2012, per crèdit extraordinari.

Atès que és necessari iniciar un expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant un crèdit extraordinari.

Vist la interlocutòria del TSJC, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Tercera, de data 19/09/2012, notificada el dia 8/10/2012 a aquest Ajuntament,

Atès que en la part dispositiva de l’esmentada interlocutòria s’acorda:

“PRIMERO.- Resolver sobre la ejecución de la sentencia dictada en este proceso, con el pago por el Ayuntamiento de El Masnou a Inmocahispa, S.A. de las cantidades fijadas en el auto de 3 de mayo de 2012, de la siguiente forma: a) 150.000 euros deberán ser satisfechos dentro del año en curso; b) la cantidad restante más los intereses de demora correspondientes, en partes iguales, dentro de los primeros cuatro meses de las tres anualidades siguientes (2013, 2014 y 2015).

SEGUNDO: La falta de pago de alguna de esas cantidades en la forma prevista determinará el vencimiento del plazo otorgado y la obligación de pago inmediato de todos los importes que resten por satisfacer.

TERCERO: El Ayuntamiento de El Masnou deberá acreditar ante este Tribunal el efectivo pago dentro de los diez días siguientes a la fecha de su realización.

CUARTO: Sin expresa condena en constas”

Atès que l’article 106.1 de la Llei 29/1998, de la jurisdicció contenciós administrativa, que estableix :

Quan l’Administració fos condemnada al pagament de quantitat líquida, l’òrgan encarregat del seu compliment acordarà el pagament amb càrrec al crèdit corresponent del seu pressupost que tindrà sempre la consideració d’ampliable. Si per al pagament fos necessari realitzar una modificació pressupostària, s’haurà de concloure el procediment corresponent dins dels tres mesos següents al dia de notificació de la resolució judicial.

Vist l’informe de la Intervenció emès en data 29 de maig d’enguany, el qual va acompanyar el recurs interposat contra l’auto de 3 de maig del 2012,

Vist l’informe de la Intervenció que determina la possibilitat de dotar la nova partida amb els recursos provinents de l’estalvi produït en el capítol 3 de despeses del Pressupost, derivat de la davallada dels tipus d’interès,

Atès que en l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la possibilitat de dur a terme expedients de modificació per crèdit extraordinari

Vist que l’Art.52.2 f) i114.1del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que l’aprovació de la modificació del pressupost és competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple, es proposa el següent acord:

PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació del pressupost 2012 per crèdit extraordinari número 13/2012, en el qual es crea l’aplicació pressupostària “Indemnització Inmocahispa, primera anualitat”, dotada amb 150.000€, els quals vindran finançats amb les aplicacions pressupostàries del capítol 3 i amb els següent desglòs:

DISMINUCIÓ DE LES PARTIDES

12FI 01100 31000 Interessos préstecs 140.000,00 12FI 93400 31101 Despeses gestió del deute 10.000,00

========
TOT AL 150.000,00

CREACIÓ DE LA PARTIDA

12UB 15100 77000 Indemnització Inmocahispa (anual. 2012) 150.000.00 =========

TOT AL 150.000,00

SEGON.- Exposar l’acord de la modificació anterior pel termini de quinze dies a la Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers d’anuncis de la corporació a l’efecte d’examen i possibles reclamacions dels interessats. Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi presenten reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.”

13)  Control dels òrgans de Govern municipals
a) Contesta de l’Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió anterior.
b) Suggeriments i preguntes adreçats a l’Equip de Govern.
Mocions
No comments yet

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: