Vés al contingut

Àudio i resum de la trobada amb en Jaume Oliveras

Agost 31, 2011

Aquí esta l’àudio de la trobada amb en Jaume Oliveras del dia 25/07/2011 on li formulàvem les qüestions relacionades amb el “Pla de participació ciutadana” consensuades en l’assemblea.

A continuació hem redactat un resum (versió PDF) amb les respostes a les qüestions que ja estan consensuades i publicades anteriorment.

Recordem que és només un resum, si hi teniu dubtes o s’escau alguna clarificació poseu-vos en contacte via mail (acampadamasnou@gmail.com) i respondrem amb la major brevetat possible .

REUNIÓ JAUME OLIVERAS                                 25 d’agost de 2011

CONCEPTES

PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA:  El pla de participació és un document que defineix el sistema de participació i estableix la metodologia.

REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA:  És una norma orgànica articulada que regula de forma legal el que s’exposa al pla.

REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL:  A part de la participació, aquesta norma estableix els ans que los òrgans que formen l’Ajuntament. Estableix el funcionament regular de l’Ajuntament.

CALENDARI

Al setembre començaran a treballar en el projecte del PLA DE PARTICIPACIÓ. L’equip de govern crearà un primer esborrany amb l’ajut de l’empresa que va crear la diagnosi i a partir d’aquesta proposta començaran el procés de convocar als diferents grups del municipi, d’una banda tècnics municipals i d’una altra banda articular un debat entre entre entitats i veïns.
Aquestes sessions entre entitats i veïns no tenen per què ser només presencials, sinó que també podran ser virtuals a través del web. Les propostes d’aquests debats han de ser  retornades per a ser aprovades.
Qui aprova les propostes és el ple, però en alguns municipis hi ha el que s’anomena Consell de la Vila (que el formen entitats, associacions de veïns) que a vegades pot realitzar un informe preceptiu, no vinculant, com per exemple quan es debaten els pressupostos.
En jaume Oliveras creu que el plenari del Consell de la Vila   hauria de ser una de les conclusions d’aquest procés de participació prèvia, ja que aquest mecanisme no el tenim. S’informarà als ciutadans i es farà un procés d’inscripció a les jornades de debat on la gent fa les propostes.

Al febrer s’acabarà amb aquest procés.

Al març es constituirà la comissió informativa perquè ja tindran totes les conclusions per crear el REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ.

Al mes de juny es constituirà la comissió que redactarà el ROM.

Del Pla de participació, que haurà de tenir en compte la participació ciutadana, la ciutadania, les entitats, els tècnics municipals…  hauran de sortir unes propostes amb una agenda participativa i unes propostes que vagin encaminades a l’hora d’elaborar el reglament.
El reglament el farà una comissió informativa però el que ha de fer el procés de debat són les propostes. La discussió articular del reglament la ha de fer la comissió encarregada, que si han de demanar que algú (el ciutadà que propossa, un tècnic …) assisteixi algun dia, ho demanaran, però en Jaume Oliveras considera que és una tasca més legislativa.

Quan li comentem que ho aprovi la ciutadania ell ens diu que qui aprova aquestes coses és el ple.

QÜESTIONS

1. ¿Qui formarà la comissió especial?

El PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA el redactarà la junta de govern i una comissió tècnica serà l’encarregada de fer-ne el seguiment.
La junta de govern crearà una proposta per què sigui debatuda. La seva idea no és que es formi el  PLA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA conjuntament amb els ciutadans, sinó que ells faran una proposta, es debatrà, i  prendran nota de les propostes resultants d’aquests debats. Segons en Jaume Oliveras per discutir alguna cosa has de fer-ho en base a una proposta, ja que discutir sobre un paper en blanc és garantia de no arribar enlloc.
En el procés de jornades de debat hi haurà com a mínim dues sessions; una primera i una altre de retorn par tal de ratificar les propostes i arribar a unes conclusions consensuades entre tots.

La comissió informativa que crearà el Reglament estarà formada por dos representants dels grups municipals existents a l’Ajuntament.  Aquesta comissió en base al pla que s’haurà format amb les propostes dels ciutadans, crearà la proposta de reglament i es presentarà al ple per tal de ser aprovat.
Proposa que abans de tenir un primer esborrany de la proposta que surti de l’equip de govern, pot discutir-ho amb nosaltres.

2. ¿Hi haurà participació ciutadana en la redacció del reglament de participació?

La participació ciutadana consistirà en les propostes.  Segons en Jaume Oliveras serà participativa perquè serà el resultat d’un debat, però no serà vinculant, perquè no és representatiu del conjunt del municipi.  Només poden ser vinculants les decisions del Ple però tot i que legalment no seria vinculant, moralment seria una consulta a tot el municipi.

La participació serà consultiva. Hi haurà participació en el procés de la creació del pla, mitjançant debats. Informaran als ciutadans mitjançant la pàgina web, i fins i tot parla d’obrir un procés de debat en el que la gent pugui participar.

Si les propostes dels ciutadans finalment no apareixen reflectides dins el pla, l’única solució que proposa és que no els votis a les properes eleccions. No creu que sigui factible crear un referèndum per tal que aprovin el Pla, perquè no votaria més d’un 10 % de la població. Segons ell, mai es crearà un referèndum sobre un pla de participació abstracte, es farà per alguna cosa en concret que motivi a la ciutadania.

Després d’estar discutint molta estona sobre la forma de participació en la redacció del plan, acaba dient que hauria d’estudiar el fet que els ciutadans participin en la redacció del pla, i no que només aportin idees.

3. Quins grups o persones individuals participaran en la redacció?
A-  Cal que preguntem si el diagnòstic és el que hem  trobat a la web i si és així i en relació amb el perfil de les persones que hi van participar…

Ens parla de la Diagnosi i ens adonem que el document que ell té a les mans és molt més extens que el que està penjat a la web municipal. Diu que mirarà que no hi hagi cap nom de cap persona (per la llei de protecció de dades) i que ens ho farà arribar.  Li demanem que el pengin a la web per tal que tots els veïns hi tinguin accés. Ell ens diu que a ell no li interessaria.

4. No li sembla que es fa molt èmfasi en la participació associativa, sense tenir en compte un altre tipus de participació? No creu que és important per la creació d’aquest pla, l’opinió de tos els ciutadans i no només la de les persones que pertanyen a alguna associació?

Per la confecció del diagnòstic no es va fer partícip a persones no associades.  Repeteix diverses vegades que després de quatre anys de tenir la regidoria de participació ciutadana, la única cosa que han trobat ha sigut això.
Diu que la diagnosi no és un document excessivament important però quan li diem que s’ha pagat a una empresa externa per fer un document que no serveix com a  base per fer el pla, ens diu que no és que no serveixi, que aquesta empresa té molta experiència en fer processos participatius, però que a final qui marca les directrius és el regidor de participació.

El que faran serà recollir totes les coses que “puguin” intuir que surten de la diagnosi:

Qüestió més reglamentària, processos de participació, òrgans de participació que hi ha a l’Ajuntament.
Després hi ha una part de comunicació que considera que és important. Creu que la comunicació interna és molt important.

5. Si el  diagnòstic és el que hem trobat a la web, pensem que és pobre ja que falta especificar la metodologia i no aporta molta ajuda a la posterior elaboració del pla.  Quan tracta els canals de comunicació, es tenen en compte la comunicació dels polítics-tècnics, de polítics-polítics, de l’Ajuntament-ciutadania, però s’ha tingut en compte la comunicació de la ciutadania a l’Ajuntament? I fins i tot, de la ciutadania cap als tècnics? Si el diagnòstic no és el que hem trobat hem d’exigir que estigui penjat a la web  municipal i si ja hi és, caldria que fos més fàcil de trobar, ja que a nosaltres ens ha sigut impossible.

Creu que això és el que s’ha d’abordar al PLA DE PARTICPACIÓ CIUTADANA. Creu que si han tingut en compte la  comunicació interna és perquè no funcionava bé, per exemple no hi ha intranet.  Hi ha àrees de l’Ajuntament que no estan ben comunicades.

Al dir-li que pensem que sembla que ells ho solucionen tot entre ells i que no tenen en compte l’opinió dels ciutadans, diu que això és la diagnosi i és el que s’han trobat i que a partir d’això cal fer el pla.

Li comentem que com que el que hem trobat a la web no és el diagnòstic real, sinó un esquema, el problema no és que sigui pobre, sinó que no estigui penjat a la web per tal que tothom hi tingui accés. Respecte a això no diu res.

6. S’entén pel diagnòstic trobat que per la seva realització s’han tingut en compte entrevistes i tallers de treball amb associacions, tècnics i regidors. Es va fer partícip a la resta de veïns del Masnou d’aquest diagnòstic? De quina forma es va fer la difusió de la creació del diagnòstic? Creiem que són errades que s’haurien de tenir en compte a l’hora de crear el reglament i no tornar-los a cometre.

No es va tractar a fons la comunicació de la ciutadania i l’Ajuntament, encara que diu que això ho hauríem de corregir en el pla.

7. Quines vies hi haurà per fer efectiva aquesta participació?

Mitjançant jornades de debat, encara no sap com funcionarà. Però a part del debat en viu i en directe, hi hauria d’haver participació electrònica mitjançant la web.

8. De quina forma tindran en compte si la ciutadania està o no d’acord amb el reglament resultant?

Això és a responsabilitat dels polítics que sàpiguen reflectir la voluntat de la gent, però repeteix que no pot tenir vinculació. En qualsevol cas creu que a ningú se li acudiria aprovar alguna cosa que la ciutadania no acceptés, però legalment es podria fer, tot i que si crees un procés d’aquest tipus és per interactuar amb la ciutadania i arribar a consensos. El que més problemàtic troba, són les propostes que tinguin com a conseqüència una despesa pressupostària, però la resta de propostes s’haurien de mirar i si són viables s’haurien d’acceptar. Si a part de les jornades hi ha un veí que vulgui discutir propostes unilateralment, diu que també ho farà.

9. Quina difusió es farà d’aquest reglament?

La que s’hagi de fer, la normal.  S’ha de presentar el Ple i editar-lo. Es difondrà per tots els mitjans.  Li dóna molta importància al fet de crear una agenda, veure quins són els problemes del municipi i debatre’ls.

10. Comptarà l’elaboració d’aquest reglament amb la participació de l’Assemblea Indignada del Masnou?

Sí, de l’Assemblea Indignada i la de qualsevol ciutadà. Es compromet a enviar-nos la informació que farà arribar a les associacions.

11. La participació està totalment lligada a la transparència ¿De quina forma la fomentareu?

Pel que fa  a la informació diu que hi ha algunes limitacions, com per exemple les dades personals. Des de fa dos anys  no es poden publicar noms personals a les actes i les “anonitzen”.
Ell creu que una qüestió molt  important és el llenguatge que utilitzen. També reconeix que per exemple els pressupostos que estan penjats a la web són insuficients. Diu que el més important és l’accessibilitat. Reconeix que tenen dèficit i que un dels seus plans és millorar la web i que ho han de fer, però que això porta temps.
Les actes dels darrers  20 anys no són d’accés públic perquè no estan anonitzades.  Diu que si vols alguna cosa d’aquestes actes, s’haurien d’anonitzar les actes o demanar el que busques. No creu que es limiti el dret  a la informació a la població. El que es pot fer és demanar en concret el que es busca i que ells mateixos ja trauran els noms per tal de poder fer-ho públic, però que actualment no compten amb els mitjans per treure tots els noms de les actes de tots els anys.

12. Per posar un exemple d’errades en les vies de participació existents: es considera que en els plens se li dóna a la ciutadania una via de participació en la política del poble, però els prec i preguntes dels ciutadans ni tan sols consten en acta. Quin és el motiu d’aquest fet?
No creu que seria important tenir constància de les propostes, preguntes i comentaris realitzats pels ciutadans en el Ple?

Diu que legalment no es poden deixar constància de les propostes dels ciutadans en el Ple. Però que creu que seria interessant que és pogués fer, però cal buscar el sistema, fins i tot diu que per ells també seria bo. Pren nota i diu que intentarà trobar-hi una solució.

13. Per altra bada i tornant al ple i a la informació….. Creu que es proporciona als assistents al ple, tota la informació necessària de forma clara i concisa per poder entendre i així poder participar al ple? Hem pogut comprovar que durant el ple s’enumeren dades, que els regidors sembla que poden seguir en documentació escrita mentre que els ciutadans assistents al ple han d’intentar assimilar simplement escoltant. Creu que seria possible poder entregar a aquests ciutadans documentació amb la informació suficient per poder seguir el ple d’una manera més senzilla?

Diu que és cert, que és una bona proposta i en pren nota!

14. Per últim, ¿No creu que cal reestructurar la web de manera que sigui fàcil trobar informació? I No creu que hauria de contenir dades econòmiques com pressupostos detallats, etc.?

Sí,sí sí….. en pren nota!!

Finalment diu que hi ha algunes idees que es poden aplicar, però que el Pla el redactarà el govern. Que això (la nostre proposta) no funcionaria, que si algú ha de fer alguna proposta, aquest ha de ser el govern, que per això hi són. Diu que no a participar en la redacció, malgrat que segueix dient que no seria vinculant.

El govern juntament amb l’empresa externa que va crear la diagnosi crearan la primera proposta i a finals de setembre ens podrà explicar com està el procés. És compromet a fer-ho. Diu que ell pot reunir-se a on nosaltres vulguem però que a nivell pràctic no li sembla bona idea reunir-se amb tota l’assemblea. Li comentem que es faci públic quina és l’empresa col·laboradora i quin pressupost representa.

COMPROMISSOS ADQUIRITS

– S’ens enviarà i és penjarà al web de l’Ajuntament la diagnosi completa.

– S’informarà de les solucions trobades als següents punts dels que va pendre nota.

  • Buscar una solució al fet que legalment no es pugui prendre acta de les precs i preguntes dels ciutadans en el ple municipal
  • Veure la manera de proporcionar documentació als ciutadans assistents al ple per tal que puguin seguir-lo amb més facilitat.
  • Reestructurar el web municipal facilitant l’accés a la informació, dades econòmiques detallades….

– Enviar-nos tota la informació que es faci arribar a les associacions sobre la creació del pla de participació ciutadana.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: